Korištenjem internetskih stranica www.vem-art.com smatramo da ste pročitali, razumijeli i da prihvaćate navedne uvjete korištenja.

Značenje pojedinih pojmova:

Agencija – tvrtka Vem Art j.d.o.o., pružatelj usluga

Klijent – fizička ili pravna osoba za koju će se izvršiti usluga, naručitelj

Usluga- Agencija na zahtjev Klijenta može izvršiti sljedeće usluge: usluga digitalnog marketinga, savjetovanja, managementa i PR-a, organizacije festivala i evenata te outdoor oglašavanja.

Ove opće uvjete poslovanja (dalje u tekstu: Uvjeti) prihvaćaju svi korisnici (dalje u tekstu Klijent) usluga tvrtke Vem Art j.d.o.o. (dalje u tekstu Agencija). Agencija zadržava pravo nadopunjavanja, brisanja i izmjena odredbi ovih Uvjeta u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave. Uvjeti postaju važeći objavljivanjem (izmjena) na internet stranici Agencije (www.vem-art.com). Uvjeti vrijede samostalno kao i u kombinaciji s posebnim ugovorima koji se potpisuju s klijentom.

Predmet ovih Općih uvjeta jesu:

Usluge digitalnog marketinga, savjetovanja, managementa i PR-a, organizacije festivala i evenata te outdoor oglašavanja. Sve druge usluge koje Agencija obavlja za Klijenta, a za koje usluge Agencija ima registriran predmet poslovanja pri nadležnom trgovačkom sudu, i koje Agencija može pružiti Klijentu sukladno zahtjevu istoga (dalje u tekstu sve zajedno: Usluge).

Ovi Opći uvjeti odnose se i na ponudu Agencije (dalje u tekstu: Ponuda), te ugovorni odnos koji nastane prihvatom ponude od strane Klijenta, kao i na ugovore koje Agencija sklopi s Klijentom (dalje u tekstu: ugovori), te čine sastavni dio istih akata, odnosno ugovornih odnosa.

ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

Agencija Klijentu dostavlja Ponudu sa svim informacijama o usluzi i označenim cijenama izraženim u eurima s uračunatim PDV-om. Trenutkom prihvata Ponude nastaje Ugovorni odnos. Nastankom Ugovornog odnosa počinju se primjenjivati ovi Uvjeti.

Agencija za pojedine odredbe može sklopiti Ugovor na koji se dijelovi koji nisu dogovoreni ugovorom primjenjivat Opći uvjeti poslovanja.

Prilikom dostavljanja Ponude, odnosno potpisivanja ugovora, Klijenta se upoznaje s tekstom ovih Uvjeta te se nadalje podrazumijeva da ih je klijent u potpunosti razumio te da ih u potpunosti prihvaća.

Opći uvjeti poslovanja su dostupni na internetskoj stranici Agencije.

ZAŠTITA PODATAKA I POVJERLJIVI PODACI

Agencija se obvezuje sve podatke koji se odnose na Klijenta i njegovo poslovanje, a o kojim je stekao saznanje tijekom realizacije ovog Ugovora čuvati kao poslovnu tajnu za vrijeme trajanja ovog Ugovora kao i neograničeno vrijeme po njegovom prestanku.

Agencija će osobne podatke dostavljene od strane Klijenta, koristit isključivo na način i u svrhu koja je navedena u Ugovoru s Klijentom. Agencija će koristiti osobne podatke Klijenta u svrhu identifikacije, komunikacije, informiranja, te izvršavanja svojih zakonskih obveza. Agencija neće učiniti na bilo koji način dostupnima podatke Klijenta trećim osobama.

Agencija nije odgovorna za bilo kakvu povredu osobnih podataka od strane Klijenta, naknadu štete trećoj strani zbog povrede osobnih podataka, isključivo snosi Klijent.

CIJENA I UVJETI PLAĆANJA USLUGA

Agencija utvrđuje da će se cijene za usluge formirati u skladu s unaprijed prihvaćenom ponudom.

Za usluge i poslove koji nisu obuhvaćeni ponudom, a koje će Agencija obavit za Klijenta na temelju pisanog zahtjeva Klijenta, cijene će se posebno ugovoriti za svaki pojedini posao.

Agencija izdaje Klijentu elektronički račun za Usluge koje je Klijent koristio, i to sa specifikacijom Usluga i naznakom datuma dospijeća do kojeg je Klijent dužan podmiriti račun.

Agencija Klijentu sve račune dostavlja e-mail porukom na službenu adresu Klijenta koji je pak dužan osigurati točnost i dostupnost svoje e-mail adrese.

Prilikom pregleda Usluge, a prije postavljanja Usluge online u slučaju usluge digitalnog marketinga, i fizičkog izvršenja ostalih usluga u cijenu ne ulaze ispravci nastali zbog pogrešno dostavljenih materijala od strane Klijenta. Takva vrsta izmjena dodatno se naplaćuje, po utrošenom satu.

VLASNIŠTVO I OBVEZE

Nakon što Klijent uplati puni iznos računa: vlasništvo svih prava, iz Usluge prebacuju se na Klijenta.

DOSTAVA MATERIJALA I AUTORSKA PRAVA

Klijent se obvezuje Agenciji dostaviti sve potrebne materijale. Sav materijal mora biti dostavljen u tekstualnom i grafičkom obliku, osim ako je drugačije ugovoreno. Skeniranje fotografija, dokumenata i ručni upis, odnosno prijepis podataka povećava cijenu Usluge koju pruža Agencija. Klijent je odgovoran za nabavku svih dozvola i odobrenja vezanih uz korištenje materijala za izradu Usluge i njihovo isporučivanje Agenciji.

Klijent prihvaća nadoknaditi štetu Agenciji i izuzeti Agenciju od svih potraživanja, koju mogu nastati korištenjem Usluge koju je pružila Agencija, kao na posljedice proizašle iz uporabe isporučenih materijala. Klijent je isključivo odgovoran za sadržaja Usluge i materijale koje dostavlja. Nakon odobrenja izvršene Usluge od strane Klijenta koju je pružila Agencija sva odgovornost zbog kršenja autorskih, intelektualnih ili bilo čijih tuđih prava je na Klijentu.

ODGOVORNOST AGENCIJE

Agencija se obvezuje pružati usluge, stručno, kvalitetno i savjesno, u skladu s pravilima struke i pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Klijent je suglasan s time da nisu ponuđena nikakva jamstva u vezi tijeka radova, vremenskog rasporeda, rokova za predaju ili bilo kojih drugih vremenski osjetljivih dogovora.

Agencija ne jamči da će funkcije sadržane u pruženoj Usluzi zadovoljiti zahtjeve Klijenta ili da će raditi Usluga bez prekida ili bez grešaka. Kompletan rizik glede kvalitete i uspješnosti Usluge je na Klijentu. Ni u kojem slučaju Agencija neće biti odgovorna Klijentu ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu, uključujući gubitak profita ili druge slučajne, posljedične ili posebne štete koje proizlaze iz rada Usluge ili nesposobnosti Klijenta da upravlja Uslugom iako je Agencija upozorila na mogućnost takvih problema.

Agencija neće odgovarati za štetu bilo koje vrste nastalu uslijed tehničkih smetnji tijekom korištenja usluga Agencije ili uslijed bilo kojih drugih razloga za štetu, osim za štetu nastalu namjerom ili krajnjom nepažnjom Agencije.

ROKOVI

Agencija će svojim profesionalnim pristupom i savjesnošću učiniti sve što je u njegovoj moći da održi ugovorene rokove, ali su moguća blaga odstupanja. Agencija će pismenim putem izvijestiti Klijenta ukoliko dođe do neizbježnih pomicanja rokova i Klijent će pristati na takva blaga odstupanja u razumnom roku. Za vrijeme tog razumnog roka Agenciju neće teretiti nikakva odgovornost za pomicanje rokova.

VIŠA SILA

Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršenje bilo koje obveze iz Ugovornog odnosa ako je nemogućnost izvršenja rezultat događaja više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i nezavisnog od njihove volje, koji izravno utječe na izvršenje obveze iz Ugovora i čija pojava nije posljedica nepažnje bilo koje ugovorne strane.

Ugovorna strana pogođena događajem više sile dužna je o tome odmah, a najkasnije u roku od 48 sati pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu, s naznakom uzorka i odgovarajućim dokazima o postojanju više sile.

UKLANJANJE NEDOSTATAKA

Ispravljanje nedostataka odnosi se na popravljanje pogrešaka i ispravljanje nedostataka koje je uzrokovala Agencija. Iste će Agencija besplatno otkloniti isključivo tijekom trajanja ugovornog odnosa. Nakon pregleda Usluge Klijent ima pravo pritužbe u roku 10 dana od izvršene Usluge. Prigovor šalje putem e-maila Agencije na info@vem-art.com.

Ako se radi o naknadnim nadogradnjama, nakon isteka ugovornog odnosa zahtjevi za ispravljanjem pogrešaka naplaćuju se po cijeni satnice rada koju definira Agencija.

ODGOVORNOSTI KLIJENTA

Od Klijenta se zahtijeva da Usluge Agencije koristi odgovorno.

Agencija zadržava pravo suspendirati i/ili ukinuti uslugu bilo kojem Klijentu koji Usluge Agencije koristi na način koji loše utječe na ostale korisnike.

Ukoliko Agencija primijeti bilo kakvo kršenje Uvjeta ili drugih ugovora, poduzimanja nedopuštenih radnji, Agencija može poduzeti sve potrebne aktivnosti za prekidanje ili ispravljanje takvih prijestupa.

Usto, Agencija u slučaju kršenja Uvjeta i Usluga može poduzeti potrebne aktivnosti protiv Klijentovih korisnika (treće strane). Klijent se obvezuje da će surađivati s Agencijom po pitanju sprječavanja ili ispravljanja neželjenih aktivnosti. Neuspjeh suradnje po pitanju takvih korektivnih i preventivnih mjera je kršenje Agencijskih Uvjeta te Agencija zadržava pravo poduzeti potrebne mjere.

REFERENCA
Klijent pristaje da izvršenu Uslugu Agencija koristi u vlastite reference u svrhu promidžbe vlastitih usluga.

PROIZVODI I USLUGE TREĆIH STRANA

Ako vam na ponudu stavimo proizvod ili uslugu koju nudi treća strana (npr. Google, Facebook i slično), prihvaćanjem takve ponude prihvaćate i mogućnost da treća strana naknadno promijeni uvjete pružanja svoje usluge,na što Agencija ne može utjecati niti biti odgovorna za njih.

Korištenjem Usluga treće strane pristaje se na njihove Uvjete korištenja.

ODRŽAVANJE

Ugovorni odnos izrade Usluge ne uključuje održavanje iste. Održavanje Klijent sklapa ugovorni odnos s Agencijom koji definira što sve obuhvaća održavanje, na koji vremenski rok i cijenu održavanja.

PRESTANAK UGOVORNOG ODNOSA I OTKAZIVANJE

Ugovorni odnos se sklapa u pravilu na određeno vrijeme s trajanjem definiranim Ponudom koja prihvatom dovodi do nastanka ugovornog odnosa, odnosno ugovorom.

Ugovorne strane mogu otkazati Ugovor slanjem otkaza Ugovora drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku, bilo preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta ugovornih strana bilo putem e-mail na adresu Agencije info@vem-art.com i adresu Klijenta.

Otkazivanjem Usluge Agencija ne vrši povrat uplaćenog avansa i zadržava pravo naplate sati koliko je utrošila u izradu Usluge Klijenta.

Ukoliko Klijent ne podmiri dospjele obveze plaćanja mjesečnih obroka po osnovi računa za pruženu Uslugu u roku od 30 dana, Agencija može obustaviti svako daljnje izvršenje svojih obveza po ovom ugovoru bez posebne obavijesti Klijentu.

Agencija zadržava pravo odbiti, odnosno prekinuti rad na Usluzi, ako je to nužno. U tom slučaju, sva sredstva uplaćena za rad na Usluzi, umanjena za eventualne troškove rada ili druge tipove troškova, uplaćuju se na račun Klijenta. Agencija može otkazati Uslugu iz bilo kojih razloga za koje smatra da su opravdani, uključujući, lošu suradnju s klijentom te osjetna kašnjenja u predaji materijala Agenciji.

NADLEŽNOST SUDA

U slučaju spora kojeg ugovorne strane ne uspiju riješiti sporazumno, suglasne su da se spor rješava na nadležnom sudu u Rijeci ili ugovaranjem drugog stvarno nadležnog suda Ugovorom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Uvjeti čine cjelokupni sporazum između ugovornih strana. Sve izjave, uvjerenja, obećanja i uvjeti koji nisu istaknuti u Uvjetima neće biti shvaćeni da na bilo koji način osporavaju, mijenjaju ili utječu na odredbe ugovornog odnosa.

Uvjeti zamjenjuje sve dosadašnje usmene, elektroničke ili pisane dogovore između ugovornih strana, osim pojedinih Usluga koje su posebno dogovorene pisanim Ugovorom.

Klijent potvrđuje da ga je Agencija prije sklapanja ugovornog odnosa upoznala sa svim korisnim informacijama vezanim za usluge koje pruža.